Month: August 2021

ไขข้อสงสัย สมุนไพรจีนที่มีฤทธิ์ร้อนและเย็น แตกต่างกันอย่างไร

สมุนไพรจีน เป็นสมุนไพรที่ใช้บรรเทาอาการและรักษาโรคต่างๆมายาวนานหลายพันปี ทำให้ปัจจุบันมีการซื้อสมุนไพรจีนมาบรรเทาอาการเจ็บป่วยกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งสมุนไพรที่นำมาใช้ในการรักษาอาการต่างๆก็มีจะมีหลากหลายชนิด ซึ่งอาจจะแยกประเภทด้วยรสชาติ หรือแยกประเภทด้วยคุณสมบัติของสมุนไพรนั้นๆ ว่ามีฤทธิ์เย็นหรือร้อน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดกลุ่มและการนำมารักษาผู้ป่วย วันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสมุนไพรจีนทั้ง 2 ประเภทกัน ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร สมุนไพรจีนที่มีฤทธิ์ร้อน สมุนไพรจีนที่มีฤทธิ์ร้อน ส่วนใหญ่จะถูกนำมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากความเย็นภายในร่างกายหรือมีหยินภายในร่างกายเยอะจนเกินไป จนทำให้มีอาการอ่อนเพลีย เจ็บป่วยได้ง่าย ไม่กระฉับกระเฉงเท่าที่ควร มีอาการเย็นตามมือและเท้า เป็นต้น…